DOĞUBAYAZIT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları taşıyan adaylar arasından https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx ilan edilen  1 Büro Görevlisi istihdam edilecektir.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3.18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8.İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.
9.Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,
10. Bilgisayar Programları Kullanabilmek (Word, Excel vb. ofis  programları)
11. ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almak.
12.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
13.En az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezunu olmak.
14.İlan tarihinden itibaren son 6 ay içerisinde (Adres tescil tarihi 01.03.2017 tarihi ve öncesinde) Doğubayazıt’ta ikamet ediyor olmak.
15.En az 1 yıllık muhasebe deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. ( Kamu yada özel sektörde en az 1 yıllık ssk’lı çalışması)
 
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1-      Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2-      Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
3-      2016 veya 2017 KPSS P3 sınav sonuç belgesi
4-      Adli sicil belgesi
5-      Diploma fotokopisi
6-      Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge bilgisayar sertifikası, transkript vb.
7-     Özgeçmiş.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
 
8-   Sağlık Ocağından alınacak sağlık raporu.
9-   Askerlik ile ilgisi olmadığına dair belge.
10- İletişim bilgileri (e-posta ve telefon)
11- Adres bilgileri raporu (Nüfus Müdürlüğünden)
12- Muhasebe deneyimini gösterir belge.
 
SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLŞKİN BİLGİLER
 
1-      Başvurular internet adresinden 12.09.2017 Salı günü başlayacak 26.09.2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.
2-      Başvuruda bulunacak adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi web adresindeki personel  ilanı bölümüne girerek  yada aşağıda bulunan http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinden 12.09.2017 – 26.09.2017 Tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.
3-      Başvurusu yukarıdaki internet adresinden kabul edilen adaylar, istenen belgeleri en geç 28.09.2017 Perşembe günü saat 17:00’a kadar Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim edecektir. Gerekli belgeler eksiksiz bir şekilde Posta veya Kargo yoluyla gönderilebilir. (Ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.)
4-  Mülakata hak kazanan adayların listesi 29.09.2017 Cuma günü Doğubayazıt Kaymakamlığı sitesinde yayınlanacaktır.
5-    Mülakat 03.10.2017 Salı Günü saat 10:00’da Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında yapılacaktır.
6-   Mülakat sonuçları Doğubayazıt Kaymakamlığının resmi sayfasında yayımlanacaktır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
 
1-      Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik değerlendirme komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2-      Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
3-      Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve KPSSP3 puan türünden 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere alınacak personelin 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

4-      Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek listeden en yüksek puan alan adaylar mülakata çağrılarak başarılı olanlar ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
5-      Komisyonun hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımı iptal edilip  yeniden ilana çıkılabilir veya kısmen de alım yapabilir. Bu durumda; başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 
 
MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri: Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Doğubayazıt/Ağrı
İletişim bilgileri:
0472 312 52 92
0472 312 48 94 (fax+tel)