T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
 
 
 
Yürürlükte bulunan Ardahan-Kars-Iğdır-Ağn Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) kapsamında, “Eko Turizm” kapsamında yapılmak istenilen çeşitli faaliyetlere ilişkin plan değişiklik talebi Bakanlığımıza iletilmiştir.
Bununla birlikte, çevre düzeni planı kapsamında yapılan incelemeler neticesinde 1/100.000 ölçekli ÇDP “8.8. Tarım Arazileri (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Tabi Araziler)” başlığı altında “8.8.7. Tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşullan aşılmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği"hin 6. Bölümünde belirtilen esaslara uyulur.” hükmünün yer aldığı; ancak “8.9.Tanm Arazileri (3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Tabi Araziler)” başlığı altında bu hususa ilişkin plan hükümlerinde bir açıklamanın yer almadığı anlaşılmıştır.
14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP amaç, ilke ve stratejileri çerçevesinde yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, alt ölçekli plan çalışmalarının yönlendirilmesinin sağlanması ve maddi hataların giderilmesi amacıyla;
Ardahan-Kars-Iğdır-Ağn Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı - Plan Hükümlerinin, “8.4. Turizm Tesis Alanlan” başlığı altına;
“8.4.6. Ekoturizm Alanları
Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; agro (çiftlik) turizm, at ile gezinti etkinliği, dağ bisikleti etkinliği, dağcılık etkinliği, doğada serbest yürüyüş, kamping/çadırlı kamp, kuş gözlemciliği, mağaracılık, trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri için uygun alanlar bilimsel yöntemlerle belirlenecek ve çevreye olumsuz etki yapmayacak şekilde planlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu alanlarda aile işletmeciliği şeklinde pansiyonlar, çiftlik evleri, dağ evleri vb. Konaklama kullanımları, yeme-içme tesisleri ile yöresel ürünlerin satış üniteleri yer alabilir. Geleneksel mimarinin ve doğal yapının korunması esastır. Yerel kaynakların kullanımını sağlanacaktır. Bu kapsamdaki uygulamalarda turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Bu alanlarda yapılanma koşulları: Maks. Emsal=0,10 maks. Bina yüksekliği=7,50 m. (2 kat) yapı yapılabilecek min. Parsel büyüklüğü=5.000 m2’dir. ” plan hükmünün ve
- “8.9.Tarım Arazileri (3083 Sayılı Sulama Alanlarıda Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Tabi Araziler)” başlığı altına;
“8.9.8. Tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşulları aşılmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ” nin 6. Bölümünde belirtilen esaslara uyulur. ” plan hükmünün,
eklenmesine yönelik olarak hazırlanan “Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karaname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 09.01.2017 tarihli Oluru ile onaylanmış olup ekte gönderilmekte ve Genel Müdürlüğümüz www.csb.gov.tr/gm/mpgm internet adresinde yayınlanmaktadır.
Bu çerçevede, 09.01.2017 onay tarihli “Ardahan-Kars-Iğdır-Ağrı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” nin 3194 sayılı îmar Kanunun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca askıya çıkarılması, askıya çıktığına ve askıdan indirildiğine dair tutanakların askı süresinin bitiminden itibaren varsa itirazlar ile birlikte en geç 10 (On) gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi ve söz konusu plan değişikliğinin İliniz dahilindeki ilgili kurumlara duyurulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                       
 
 
                                                                                                                                                                              Y. Erdal KAYAPINAR
                                                                                                                                                                                       Bakan a.
                                                                                                                                                                                    Genel Müdür